Ίδρυση Επιχειρήσεων

Διαδικασία ίδρυσης ατομικής επιχείρησης

Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα...

Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης – Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.)

ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Για τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόμου υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741, Αστικού Κώδικα). Τα ιδρυτικά μέλη της ομόρρυθμης εταιρείας...

Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης – Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) υπό κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εφόσον έχει ήδη ιδρυθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ από φυσικό ή...

Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης – Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα...

Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.)

Διαδικασίες Σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν κάποιες βασικές πληροφορίες για τον νέο αυτό εταιρικό τύπο...

Διαβάστε Περισσότερα